WAŻNE INFORMACJE
Embarcadero przejmuje Raize Components; Nowe produkty dla programistów Delphi i C++Builder (Windows UI i monitorowanie wykonywania kodu aplikacji)

30 lipca 2015

Firma Embarcadero Technologies, czołowy dostawca rozwi±zań programistycznych i bazodanowych, poinformowała o przejęciu firmy Raize Components oraz wprowadzeniu na rynek dwóch nowych dodatków dla programistów CodeSite i Konopka Signature VCL Controls. Embarcadero CodeSite jest rozwi±zaniem dla programistów Delphi, C++Builder i Visual Studio do monitorowania sposobu wykonywania kodu aplikacji i debugowania wdrożonych aplikacji Windows. Dodatek Konopka Signature VCL Controls jest kompletnym zestawem komponentów Windows UI zaprojektowanym w celu wsparcia programistów Delphi i C++Builder w tworzeniu i dostarczaniu lepszych i łatwiejszych w użyciu rozwi±zań UI w aplikacjach Windows.

“Nawet w wersji beta, Windows 10 był hitem w¶ród użytkowników i programistów. To odrodzenie zainteresowania Windows przyczyniło się do wzrostu popytu na dostarczanie zarówno nowych aplikacji, jak też aktualizację milionów istniej±cych aplikacji Windows,” powiedział Michael Swindell, Wiceprezes ds. Produktu w Embarcadero Technologies. “Pakiet Konopka Signature VCL Controls dostarcza programistom Delphi i C++Builder najlepsz± funkcjonalno¶ć do tworzenia Windows UI. Komponenty Raize wspieraj±ce Windows UI od dawna cenione były za najwyższ± jako¶ć. Przejęcie produktów i technologii firmy Raize pokazuje zaangażowanie Embarcadero w rozwój i wsparcie programistów Delphi i C++Builder, dostarczaj±cych rozwi±zania dla platformy Windows oraz korzystaj±cych z popularnej biblioteki VCL wykorzystywanej obecnie w milionach aplikacji Windows.”

Konopka Signature VCL Controls

Dodatek Konopka Signature VCL Controls pozwala na szybkie projektowanie nowoczesnych, zaawansowanych interfejsów użytkownika dla aplikacji Windows. Dzięki zestawowi ponad 200 kontrolek Windows UI, pozwalaj±cych na tworzenie intuicyjnych i atrakcyjnych wizualnie aplikacji, programi¶ci Delphi i C++ mog± modernizować i upraszczać elementy tworzonego UI. Korzystaj±c z pełnego wsparcia dla styli VCL programi¶ci mog± łatwo dostarczać nowoczesne aplikacje Windows 10. Ponad sto specjalnych edytorów wła¶ciwo¶ci dla kontrolek upraszcza projektowanie i tworzenie aplikacji. Dzięki nim programi¶ci mog± tworzyć zaawansowane interfejsy użytkowników w krótszym czasie i mniejszym wysiłkiem. Zestaw Konopka Signature VCL Controls ustala nowy poziom jako¶ci i łatwo¶ci użycia dla programowania elementów Windows UI.

CodeSite

System rejestrowania CodeSite dostarcza programistom VCL, FireMonkey oraz .NET szczegółowy wgl±d w to, w jaki sposób ich kod jest wykonywany na „żywo” w aplikacji, umożliwiaj±c szybsze lokalizowanie problemów i zapewnienie wła¶ciwego działania oprogramowania. Klasy rejestrowania CodeSite pozwalaj± programistom na przechwytywanie informacji podczas wykonywania kodu, a następnie wysłanie ich do pliku log lub na bież±ce publikowanie. Oba style rejestrowania – rejestrowania na żywo lub rejestrowania do pliku – mog± być wykonywane lokalnie lub zdalnie. CodeSite wspiera najnowsze architektury programistyczne i zintegrowane ¶rodowiska programistyczne (IDE) w tym Embarcadero RAD Studio oraz Microsoft Visual Studio.

“Wprowadzenie na rynek najnowszej wersji systemu Windows jest idealnym momentem dla programistów, aby pomy¶leć o nowych możliwo¶ciach zwi±zanych w rozwojem i modernizacj± aplikacji Windows, w szczególno¶ci kiedy Microsoft otwiera Windows na nowe urz±dzenia i rozszerza jego wsparcie dla Bluetooth LE, IoT oraz rozwi±zań mobilnych. Programi¶ci mog± wykorzystać możliwo¶ć tworzenia nowego interfejsu i funkcjonalno¶ci dla aplikacji, które będ± automatycznie „stylizowane” dla Windows 10 dzięki pakietom Konopka Signature VCL Controls,” dodał John “JT” Thomas, Starszy Dyrektor ds. Narzędzi do Tworzenia Aplikacji w Embarcadero.

Dostępno¶ć

Licencje CodeSite oraz Konopka Signature VCL Controls razem z rocznym programem subskrypcji s± dostępne w Embarcadero oraz u jego partnerów (w Polsce – BSC Polska). SprawdĽ ceny.

Bezpłatne style Windows 10 VCL Style od Embarcadero mog± być pobrane przez zarejestrowanych użytkowników RAD Studio XE8 ze strony: http://www.embarcadero.com/general/upgrade-and-registered-users-download-center.