Rapid SQL XE3

Embarcadero Rapid SQL XE3 umożliwia programistom i administratorom baz danych błyskawiczne tworzenie najwyższej jako¶ci kodu SQL. Dzięki wsparciu wszystkich głównych platform bazodanowych z poziomu pojedynczego interfejsu, zespoły mog± korzystać z nowego standardu jakim jest heterogeniczne ¶rodowisko IDE dla SQL. Zaawansowane narzędzie programistyczne upraszcza tworzenie skryptów, budowanie zapytań, zarz±dzanie obiektami, zarz±dzanie projektami oraz kontrol± wersji w „żywych” bazach danych oraz w trybie off-line w repozytorium kodu Ľródłowego. Intuicyjne edytowanie kodu SQL, debugowanie i narzędzia do optymalizacji pomagaj± dostarczać najwyższej jako¶ci kod SQL.

Rapid SQL XE3, najnowsza generacja narzędzia z rodziny Rapid SQL, pozwala na programowanie SQL dla wszystkich głównych platform DBMS oraz wykorzystuje technologię Embarcadero® AppWave™. Embarcadero AppWave umożliwia centralne zarz±dzanie licencjami produktów oraz uruchamianie ich bez konieczno¶ci wcze¶niejszej instalacji na lokalnym komputerze, jak też na bezkonfliktowe uruchamianie różnych wersji tego samego oprogramowania na jednej „maszynie”.

Kluczowa funkcjonalno¶ć Rapid SQL XE3 obejmuje:

 • Wsparcie wszystkich siedmiu platform bazodanowych w ramach pojedynczej licencji
 • Pełne wsparcie kodowania Unicode oraz zaawansowane wsparcie dla różnych walut narodowych
 • Trzy nowe możliwo¶ci filtrowania obiektów
 • Natychmiastowe wskazywanie błędów w składni, sprawdzanie poprawno¶ci semantycznej oraz parsowania SQL
 • Pełny wgl±d w obiekty bazodanowe za pomoc± DDL
 • Dopełnianie kodu dzięki dynamicznym podpowiedziom
 • Szybki eksport i import informacji o zarejestrowanych Ľródłach danych
 • Wsparcie dla InterBase® i Firebird

W celu międzyplatformowego programowania, Rapid SQL wykorzystuje dla każdego typu obiektów ustandaryzowane, wielozakładkowe, graficzne edytory obiektów pozwalaj±c na łatwiejsze przej¶cie od zarz±dzania schematami SQL Server lub Sybase do zarz±dzania schematami Oracle i vice-versa. Narzędzie zawiera pełn± wiedzę o systemie katalogów, składni i zasadach alarmów charakterystycznych dla danych systemów DBMS.

 

  Rapid SQL XE Quest® Toad Professional
Licencjonowanie Centralne zarz±dzanie z poziomu ToolCloud tylko Workstation
Oracle $1,465
MS SQL Server $595 (plus kolejna instalacja)
Sybase --
DB2 for LUW $1,500 (plus kolejna instalacja)
DB2 for z/OS $1,500 (plus kolejna instalacja)
MySQL (plus kolejna instalacja)
Firebird --
InterBaseW --
Technologia InstantOn™ --
1-szy rok usługi "Support & Maintenance" w cenie pakietu
Suma € 1,495
Jedna aplikacja. Siedem baz danych. Natychmiastowy dostęp. Centralne udostępnianie i monitorowanie.
$ 5,060
Ponad pięć oddzielnych aplikacji (dla każdej aplikacji oddzielna licencja, instalacja, zasady udostępniania).

Nowa funkcjonalno¶ć w Rapid SQL XE3/8.1

Zintegrowane ¶rodowisko programistyczne (IDE) zawarte w Rapid SQL pozwala programistom na tworzenie, edytowanie, wersjonowanie, tuningowanie i wdrażanie obiektów po stronie serwera (server-side objects residing) na platformach IBM® DB2®, Firebird, InterBase®, Microsoft® SQL Server, MySQL®, Oracle® oraz Sybase®.

Funkcjonalno¶ć Rapid SQL XE3:

 • Jeden interfejs dla wszystkich głównych systemów DBMS
 • Graficzne edytory obiektów
 • Kreatory do tworzenia obiektów
 • Rozszerzona lista alarmów
 • Okienko ISQL z analizami SQL, wbudowanym obja¶nianiem planów (explain plans) i analizami dotycz±cymi wydajno¶ci w obszarze wykonywania
 • Edytor SQL
 • Kontrola wersji
 • Reverse-engineering
 • Code Analyst
 • Debuger kodu SQL

Informacje o wersji:

 • Aktualna wersja: XE3/8.1
 • Poprzednia wersja: XE2/8.0
 • Data wersji: maj 2012